Header Ads

Xem điểm kiểm tra định kỳ HK2 năm học 2018 - 2019

Đây là Link xem điểm kiểm tra định kỳ HK2 năm học 2018 - 2019. Thời gian phúc khảo là một tuần kể từ ngày công bố điểm. Sau thời gian này, Link xem điểm của môn công bố điểm kiểm tra sẽ khóa lại, mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.
Bộ phận Khảo thí.
Xem điểm kiểm tra định kỳ HK2 năm học 2018 - 2019
LINK XEM ĐIỂM KHỐI 10

LINK XEM ĐIỂM KHỐI 11

LINK XEM ĐIỂM KHỐI 12
Xem điểm kiểm tra định kỳ HK2 năm học 2018 - 2019

No comments

Powered by Blogger.