Header Ads

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

1/ Nhập dữ liệu từ bàn phím
Cú pháp:
Read (<danh sách biến vào>);
Readln (<danh sách biến vào>);
Trong đó: Danh sách biến vào là một hoặc nhiều biến (trừ biến kiểu boolean). Nếu nhiều biến thì cách nhau bởi dấu phẩy.
Chú ý: Khi nhập dữ liệu từ bàn phím thường hay dùng Readln hơn, Readln luôn chờ gõ phím Enter.
2/ Đưa dữ liệu ra màn hình
Cú pháp:
write (<danh sách kết quả ra>);
writeln (<danh sách kết quả ra>);
Trong đó: Danh sách kết quả ra có thể là biến đơn, biểu thức hoặc hằng.
Thủ tục Writeln sau khi đưa kết quả ra sẽ chuyển con trỏ màn hình xuống đầu dòng tiếp theo.
Ngoài ra trong Turbo Pascal còn có quy cách đưa thông tin ra như sau:
Kết quả thực hiện với kiểu thực :<Độ rộng>:<Số chữ số thập phân>
Kết quả với kiểu khác: :<Độ rộng>
Ví dụ:
Write ('x + y = ', x + y);
Writeln ('Hay nhap gia tri N: ', N);
Write (N:9);
Writeln ('X = ', X:10:2);
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

No comments

Powered by Blogger.