Header Ads

Thuật toán tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên

1. Xác định bài toán
- Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,..., aN.
- Output: Giá trị lớn nhất Max của dãy số.
2. Thuật toán.
a/ Thuật toán giải bài toán này có thể được mô tả theo cách liệt kê như sau:
Bước 1. Nhập N và dãy a1,…, aN;
Bước 2. Max := a1, i := 2;
Bước 3. Nếu i > N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc;
Bước 4.
Bước 4.1. Nếu ai > Max thì Max := ai;
Bước 4.2. i := i + 1 rồi quay lại bước 3;
b/ Sơ đồ khối
Thuật toán tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên.

2 comments:

Powered by Blogger.