Header Ads

Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán kiểm tra số nguyên tố

Bài toán: Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N?
1/ Xác định bài toán
- Input: N là số nguyên dương;
- Output: "N là số nguyên tố" hoặc "N không là số nguyên tố".
2/ Thuật toán
a/ Cách liệt kê
B1. Nhập số nguyên dương N;
B2. Nếu N = 1 thì thông báo N không là số nguyên tố rồi kết thúc;
B3. Nếu N < 4 thì thông báo N là số nguyên tố rồi kết thúc;
B4. i := 2;
B5. Nếu i > [Căn bậc 2 của N] thì thông báo N là số nguyên tố rồi kết thúc;
B6. Nếu N chia hết cho i thì thông báo N không là số nguyên tố rồi kết thúc;
B7. i := i + 1 rồi quay lại bước 5.
b/ Cách sơ đồ khối
Thuật toán Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N
3. Bài giải minh họa bằng Pascal: Download TẠI ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.