Header Ads

Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm học 2020 - 2021
ĐOÀN VIÊN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN” NĂM HỌC 2020 - 2021 - LINK NHẬP TẠI ĐÂY

Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 - XEM TẠI ĐÂY

Phiếu đăng ký thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm học 2020 - 2021 - XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022 (Cá nhân xếp loại xem trang 5; Chi đoàn xếp loại xem trang 6, 7) - XEM TẠI ĐÂY

LINK DÀNH CHO BÍ THƯ CHI ĐOÀN NHẬP DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 - LINK NHẬP TẠI ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.