Header Ads

Tối ưu hóa thẻ Robots.txt cho Blogspot

Bạn vào Blogger - Cài đặt - Tùy chọn tìm kiếm
1. Code tối ưu "Robots tùy chỉnh"
Chọn Chỉnh sửa - Yes - Paste đoạn Code dưới đây và Lưu thay đổi.
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html 
Sitemap: http://example.com.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Ý nghĩa:
User-agent: * Xác định các công cụ tìm kiếm mà quy tắc được áp dụng.
Disallow: / Báo cho công cụ tìm kiếm biết nó không nên "Lục lọi" ở những file này.
Allow: / Cho phép công cụ tìm kiếm index đọc tất cả các nội dung.
Lưu ý: example.com thay thành địa chỉ trang của các bạn.

2. Cài đặt tối ưu cho "Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh"

Chọn Chỉnh sửa - Yes - Thiết lập như hình bên dưới và Lưu thay đổi.
thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh
Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh
Ý nghĩa:
all: Cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.
noindex: Không hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm.
nofollow: Thông báo cho công cụ tìm kiếm không nên lần theo các liên kết này.
none: Tương tự như nonidex và nofollow.
noarchive: Không hiển thị một liên kết "Cached" trong kết quả tìm kiếm.
nosnippet: Không hiển thị một đoạn mã trong kết quả tìm kiếm cho trang này.
noodp: Không sử dụng dữ liệu từ các dự án Open Directory (DMOZ) cho tiêu đề hoặc đoạn hiển thị cho trang này.
notranslate: Không cung cấp bản dịch của trang này với các ngôn ngữ khác trong kết quả tìm kiếm.
noimageindex: Không lập chỉ mục cho hình ảnh trên trang này.
unavailable_after: Không hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm sau khi ngày/thời gian quy định. Ngày/thời phải được xác định trong các định dạng RCF 850.
Nguồn: windows2it.com

No comments

Powered by Blogger.