Header Ads

Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 12: "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

>>TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

Sau đây là câu hỏi tuần 12:

Câu hỏi tuần 12

Câu 1:  “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”. Bạn hãy cho biết, câu nói trên là của ai?

A.    Tổng Bí thư Lê Duẩn

B.    Tổng Bí thư Trường Chinh

C.    Chủ tịch Hồ Chí Minh

D.    Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Câu 2: Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã nêu rõ những hạn chế nào trong lĩnh vực tư tưởng?

A.     Đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận…

B.     Đã mắc bệnh duy ý chí, giản đơn hoá...

C.     Chưa thật sự thừa nhận những quy luật của sản xuất hàng hoá…

D.    Cả 3 đáp án trên

Câu 3: “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy… trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên... khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng” được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

A.    Đại hội lần thứ VI

B.    Đại hội lần thứ VIII

C.    Đại hội lần thứ X

D.    Đại hội lần thứ XII

Câu 4: Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VI, VII; Thường trực Ban Bí thư khóa VII. Bạn hãy cho biết, ông là ai?

A. Tố Hữu

B. Nguyễn Khoa Điềm

C. Trần Trọng Tân

D. Đào Duy Tùng

Câu 5: Tại Hội nghị Khoa giáo toàn quốc năm 1988, chủ trương nào được coi là một phương hướng chiến lược để thực hiện đổi mới trong các lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng?

A. Chủ trương quốc hữu hóa

B. Chủ trương “xã hội hóa”

C. Chủ trương cổ phần hóa

D. Chủ trương tư nhân hóa

Câu 6: Nghị quyết nào của Bộ Chính trị ban hành năm 1988 (còn gọi là Khoán 10) được nông dân đón nhận với tư tưởng thực sự phấn khởi, hồ hởi, hăng hái lao động sản xuất, tạo bước đột phá mới trong nông nghiệp?

A.    Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

B.    Nghị quyết số 11-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

C.    Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

D.    Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Câu 7: Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá VI) đã ra Nghị quyết số 05-NQ/TW Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, trong đó “đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng” được xác định là nhiệm vụ số mấy?

A.    Nhiệm vụ số 1

B.    Nhiệm vụ số 2

C.    Nhiệm vụ số 3

D.    Nhiệm vụ số 4

Câu 8: Ngày 26-11-1988, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 20-NQ/TW, “Về một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng”, đồng thời thành lập Ủy ban nào của Trung ương Đảng có nhiệm vụ giúp Ban Bí thư đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và tâm trạng chính trị của quần chúng…?

A.    Ủy ban công tác mặt trận

B.    Ủy ban công tác dân vận

C.    Ủy ban công tác tư tưởng

D.    Ủy ban công tác nghiên cứu

Câu 9: Ngày 11-4-1989, Bộ Chính trị đã quyết định sáp nhập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương với Ban Tuyên huấn Trung ương lấy tên là Ban gì?

A. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

B. Ban Tuyên huấn Trung ương

C . Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương

D. Ban Khoa giáo Trung ương

Câu 10: Quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” được Trung ương Đảng đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết số 04-NQ/HNTW khóa VII về “đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”

B. Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, khóa VIII về Định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo...

C. Nghị quyết số 03-NQ/TW, Khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

D. Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 12

Câu hỏi 1: C
Câu hỏi 2: D
Câu hỏi 3: A
Câu hỏi 4: D
Câu hỏi 5: B
Câu hỏi 6: A
Câu hỏi 7: A
Câu hỏi 8: C
Câu hỏi 9: A
Câu hỏi 10: A

Cách thức dự thi

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET về smartphone từ App Store (IOS) hoặc từ Google Play (Android). Sau đó, truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu để hoàn thành đăng ký tài khoản.

- Người dự thi tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

+ Truy cập vào mạng VCNET: https://vcnet.vn/, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi


+ Trả lời câu hỏi thi.

(1) Đăng nhập tài khoản VCNET, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành”.

(2) Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

- Mỗi người có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo như sau:

>>Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

>>Học sinh đã CÓ THAM GIA cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" thì báo cáo có tham gia cuộc thi

>>Chỉ tiêu và cách tính điểm vào Học viện An ninh nhân dân

>>Năm 2020, Học viện Cảnh sát nhân dân chỉ tuyển 130 chỉ tiêu nữ

>>TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>>TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>>Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.