Header Ads

Lớp trưởng báo cáo sĩ số hằng ngày của lớp mình


Quy định thời gian báo cáo: Trước 14h00 (cùng ngày), Ngày nào cũng báo cáo. Yêu cầu: Báo cáo TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC đúng thời gian quy định.

No comments

Powered by Blogger.