Header Ads

Chương 2: Chương trình Pascal đơn giản

Chương trình Pascal đơn giản
Bài 3: Cấu trúc chương trình
Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Bài 5: Khai báo biến
Bài 6: Phép toán - Biểu thức - Câu lệnh gán
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào / ra đơn giản
Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Nguồn: Nguyễn Thanh Ba

No comments

Powered by Blogger.