Header Ads

Code hiển thị bài đăng mới cho Blogspot

Đăng nhập vào Blogger.
- Chọn Mẫu - Chỉnh sửa HTML
- Copy - paste code vào vị trí cần đặt.
Code widget bài đăng mới recent posts cho blogspot
1. Code widget bài viết mới cơ bản (không có hình ảnh)
Xem demo
Download code TẠI ĐÂY

Trong đó, các thuộc tính:
- numposts: số lượng bài viết được hiển thị.
- showpostdate: hiển thị ngày đăng (true - có, false - không).
- showpostsummary: hiển thị mô tả ngắn (true - có, false - không).
- numchars: số ký tự của đoạn mô tả ngắn.
- standardstyling: kiểu hiển thị của đoạn mô tả ngắn (true - viết liền, false - xuống dòng).
- Thay abc.com bằng đường dẫn site của bạn.
2. Code widget bài viết mới có hình ảnh và snippet.
Download code TẠI ĐÂY

Trong đó, các thuộc tính:
- showpostthumbnails: hiển thị hình ảnh (true - có, false - không).
- displaymore: hiển thị nút more.
- showcommentnum: hiển thị số lượng bình luận bằng Google+
- numposts, showpostdate, showpostsummary, numchars: giống thằng trên
- Thay abc.com bằng đường dẫn site của bạn.
Nguồn: 123itvn.com

No comments

Powered by Blogger.