Header Ads

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 lần 1

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 lần 1

TẢI VỀ

1. Câu hỏi 1: Trong NNLT Pascal, cho đoạn chương trình: Begin a := 5; b := 3; a := b; b := a; Writeln (b, a); End.
Trên màn hình sẽ có kết quả là?






2. Câu hỏi 2: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau?
Var M, N : Real; X1, X2 : Extended; tenA, tenB : Char; Diem : byte;






3. Câu hỏi 3: Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc?






4. Câu hỏi 4: Cho x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng?






5. Câu hỏi 5: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?






6. Câu hỏi 6: Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán nào sau đây?






4 comments:

Powered by Blogger.