Header Ads

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIN HỌC

HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIN HỌC (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH)NỘP SẢN PHẨM LỚP 12CA1


NỘP SẢN PHẨM LỚP 12C3

Hướng dẫn nộp sản phẩm
Bước 1: Chọn Select Files From Your Computer
Bước 2: Chọn File nộp sản phẩm
Bước 3: Nhập họ và tên, địa chỉ email
Bước 4: Thông báo nộp File thành công


No comments

Powered by Blogger.