Header Ads

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIN HỌC

HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIN HỌC (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH)ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: ĐỀ 1 - ĐỀ 2

NỘP SẢN PHẨM LỚP 12CA1


NỘP SẢN PHẨM LỚP 12C3

Hướng dẫn nộp sản phẩm
Bước 1: Chọn Select Files From Your Computer
Bước 2: Chọn File nộp sản phẩm
Bước 3: Nhập họ và tên, địa chỉ email
Bước 4: Thông báo nộp File thành công


No comments

Powered by Blogger.