Header Ads

Cài máy tính HP bị lỗi "Selected boot image did not authenticate. Press to continue"

Hỏi: Cài máy tính bị lỗi "Selected boot image did not authenticate. Press <enter> to continue"
Selected boot image did not authenticate. Press <enter> to continue
Trả lời:
Bạn nhấn F10 để vào BIOS > Di chuyển qua Tab System Configuration > Boot Options > Chỉnh như sau:
Legacy Suport > Enabled
Secure Boot > Disabled
Nhấn F10 để lưu lại và thoát ra
Khởi động lại máy

No comments

Powered by Blogger.