Header Ads

Trường Đại học Luật TP HCM công bố điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố điểm xét trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ - TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-ĐHL ngày 07/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh ngày 19/7/2017;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điểm xét trúng tuyển (không nhân hệ số) trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh theo 3 tiêu chí: học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) và điểm kiểm tra năng lực (chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển) như sau:

Trường Đại học Luật TP HCM công bố điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2017


Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế nhập học, Nhà trường có thể sẽ tiếp tục gọi các thí sinh khác trong danh sách đã tham gia kiểm tra năng lực theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống điểm thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điều 3. Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên, Tài chính - Kế toán; các Khoa/ Bộ môn: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Quốc tế, Quản trị, Anh văn pháp lý và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 căn cứ Quyết định thi hành./.

No comments

Powered by Blogger.