Header Ads

Thuật toán Sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange Sort)

1. Xác định bài toán
- Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2,..., aN.
- Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không giảm.
2. Thuật toán
a) Cách liệt kê
B­ước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN;
B­ước 2. M := N;
B­ước 3. Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;
B­ước 4. M := M – 1, i := 0;
B­ước 5. i := i + 1;
B­ước 6. Nếu i > M thì quay lại bước 3;
B­ước 7. Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau;
B­ước 8. Quay lại bước 5.
Thuật toán Sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange Sort)

No comments

Powered by Blogger.