Header Ads

Dự thảo Thông tư 30/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học

Ngày 27/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để xin ý kiến góp ý của toàn xã hội.
Bộ GD&ĐT cũng cho biết, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ sẽ lắng nghe, chỉnh sửa cho thật phù hợp để bắt đầu thực hiện Thông tư ngay trong năm học mới 2016-2017.

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 quy định đánh giá HS tiểu học (Thông tư 30) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Toàn bộ Dự thảo Thông tư (file đính kèm)
Nguồn: Bộ GD&ĐT

No comments

Powered by Blogger.