Header Ads

Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 môn Tin học 11

Đề cương ôn tập học kỳ 2, Tin học 11
Ôn tập các bài sau đây:
Bài 11: Kiểu mảng.
Bài 12: Kiểu xâu.
Bài 14, 15, 16: Kiểu dữ liệu tệp.
Bài 17, 18: Chương trình con và phân loại.

BẤM VÀO LINK NÀY ĐỂ: TẢI ĐỀ CƯƠNG

Đề cương ôn tập học kỳ 2, Tin học 11

1 comment:

Powered by Blogger.