Header Ads

Bài tập chương trình con và lập trình có cấu trúc

BÀI TẬP CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC
Bài 1: Dùng thủ tục giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.
Bài 2: Viết chương trình có sử dụng chương trình con để tìm giá trị lớn nhất (Max) của 3 số thực a, b, c. Ví dụ: a = 5; b = 8; c = 6 thì Max là 8.
Bài 3: Viết chương trình có sử dụng chương trình con để hoán đổi hai giá trị x, y cho nhau.
Ví dụ: a = 5; b = 8. Sau khi hoán đổi thì a = 8; b = 5.
Đáp án:
Bài 1: XEM
Bài 2: XEM
Bài 3: XEM

1 comment:

Powered by Blogger.